فاطمه شعبانی: مدیریت دبستان-داخلی : ۱۰۰

رقیه سلیقه دار: معاون آموزشی- داخلی: ۱۰۲

فاطمه سادات گلستانی: معاون ارشد و انضباطی- داخلی : ۱۰۱

حشمت میرعلی اکبر: معاون بهداشت مجتمع-داخلی: ۱۰۳

منصور حسینیان فر:معاون پرورشی- داخلی: ۱۰۵

سپیده رحیمی:مسئول پایه اول و هوشمند سازی-داخلی:۱۰۷

فیروزه چراغی: مسئول پایه دوم و سوم-داخلی : ۱۰۵

اعظم خویینی ها: مسئول پایه چهارم-داخلی: ۱۱۲

علی بابایی:مسئول پایه دوم و پنجم-داخلی: ۱۱۱

فاطمه احمدی:مسئول پایه پیش و ششم-داخلی: ۱۱۲

مریم بنائی و مریم ملا علی اکبری : دفتردار-داخلی : ۱۰۶